👇Zdjęcia - souvenirs https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3668875463164558&id=100001264203683 👆 "Bóg-honor-Ojczyzna", takimi wartościami żył św. Jan Paweł II, który urodził się 💯 lat temu, w 1920 r. W stuletnią rocznicę jego narodzin i w naszej polskiej parafii dziękowaliśmy Panu Bogu za dar życia, świętości, nauczania Karola Wojtyły. O godzinie 10h, w kościele ⛪ les Gautherets okoliczna Polonia, razem z reprezentacją polsko-francuskich stowarzyszeń zebrała się, aby przypomnieć sobie na nowo dziedzictwo duchowe św. papieża. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, wysłuchaliśmy krótką historię jego życia od narodzin, dzieciństwa, młodości i posługi kapłańskiej, biskupiej i papieskiej tego wielkiego Polaka. Po nabożeństwie, uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św. dziękczynnej, prosząc Boga za jego wstawiennictwem o miłosierdzie dla nas, naszych rodzin, Kościoła i całego świata. "Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, Bogu zaś to, należy się Bogu". Te słowa dziejszej Liturgii przypomniały nam, co tak naprawdę w życiu jest najważniejsze. Tego uczył nas św. Jan Paweł II. W okolicznościowym kazaniu, sam św. papież przemówił do nas jeszcze raz. Wysłuchaliśmy jego nauczania z 1986 r., kiedy pielgrzymował na francuskiej ziemi. - Św. nasz rodaku, Janie Pawle II, módl się za nami; wstawiaj się za nami u Boga, i Pani Jasnogórskiej, abyśmy w tych trudnych czasach nie utracili tego, co najważniejsze; abyśmy nie utracili Boga i Jego łaski. Abyśmy przede wszystkim oddawali Bogu część i Jemu się powierzali na "dobre i na złe". *** «Dieu-honneur-patrie», de telles valeurs vivaient St. Jean-Paul II, né en 1920. À l'occasion du centenaire de sa naissance et dans notre paroisse polonaise, nous avons remercié Dieu pour le don de sa vie, la sainteté et l'enseignement de Karol Wojtyła. A 10 heures, à l'église de ⛪ Gautherets, la communauté polonaise locale, ainsi que la représentation des associations franco-polonaises, se sont réunies pour rappeler l'héritage spirituel de St. pape. Au cours de l'adoration du Saint Sacrement, nous avons entendu une courte histoire de sa vie depuis la naissance, l'enfance, la jeunesse et le ministère sacerdotal, épiscopal et papal de ce grand Polonais. Après cette prière, nous avons participé à la Sainte Messe solennelle. Action de grâce, demandant à Dieu par son intercession d'avoir miséricorde pour nous, nos familles, l'Église et le monde entier. "Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est dû à Dieu." Ces paroles de la liturgie d'aujourd'hui nous rappellent ce qui est vraiment le plus important dans la vie. C'est ce que, nous dit St. Pape Jean Paul II. Dans le sermon occasionnel, St. pape nous a parlé une fois de plus. Nous avons entendu ses enseignements en 1986, alors qu'il était en pèlerinage sur le sol français. - St. notre compatriote Jean-Paul II, priez pour nous; intercédez pour nous auprès de Dieu et de la Dame de Jasna Góra, afin qu'en ces temps difficiles nous ne perdions pas ce qui est le plus important; de peur de perdre Dieu et sa grâce. Tout d'abord, que nous donnions une part à Dieu et que nous nous confions à Lui pour "le bien et le mal".

Jak co roku zgromadziliśmy się, aby oddać cześć NMP Królowej Polski i naszego Narodu. Msza św. odbyła się o 15h30 w kościele les Gautherets. Po Mszy św. zebraliśmy się na polskiej sali, aby wspólnie śpiewać pieśni religijne i patriotyczne. Nie zabrakło też dobrego, polskiego placka. W religijno - patriotycznej atmosferze spędziliśmy wspaniały czas modlitwy i narodowej radości.

Jak co roku polska wspólnota zrzeszająca Polonię z okolic Saint Vallier, Montceau les Mines, Sanvignes les Mines, Le Creusot spotkała się 22 października br. na wspólnym obiedzie parafialnym, na polskiej sali im. Kończaka w Saint Vallier. W naszym obiedzie wzięli udział także: siostry Sercanki z Paray le Monial, ks. dziekan Zdzisław Początek SChr, ks. prob. Bernard Binon, oraz parafianie z polskiej parafii z Le Creusot. Przy wspólnym stole spędziliśmy wspaniały czas dzieląc się swoim życiem i w tańcu wyrażaliśmy naszą radość. Do tańca przygrywała nam kapela pana Ryszarda Dudy. Dziękujemy wszystkim dobrym ludziom za udział w naszym obiedzie i jego przygotowanie!

Każdego roku, okoliczna Polonia z okręgu Montceau les Mines - Sanvignes les Mines – Saint Vallier gromadzi się na wspólnej modlitwie, aby uczcić Maryję, jako Królową Polski i Polonii. W niedzielę, 7 maja o godzinie 15.30 odbyła się uroczysta Msza św. w kościele Les Gautheretes, w której dziękowaliśmy Panu Bogu za dar Matki „która wszystko rozumie”; która przez wieki zawsze prowadzi nas do swego Syna. Powierzyliśmy Jej na nowo nasze wspólnoty, rodziny, Kościół i cały polski naród. Wysłuchaliśmy też nadesłanego przez ks. Rektora Bogusława Brzyś okolicznościowego Słowa Bożego: „Prośmy, byśmy i dziś umieli patrzeć na losy naszej Ojczyzny oczami Matki, oczami Maryi. Módlmy się o to, byśmy w Jej spojrzeniu odnaleźli drogę, po której prowadzi nas Bóg i właściwie odczytali znaki, jakie na tej drodze nam daje”. Przybyły do nas także polskie Siostry Sercanki, które pracują w Paray le Monial oraz kilku parafian z polskiej parafii w Le Creusot. Po uroczystej Eucharystii rada parafialna zaprosiła nas na „vin d’honneur”, na polską salę im. Kończaka w Les Gautherets, gdzie mogliśmy wspólnie porozmawiać i dzielić się swoim życiem przy dobrym placku. Dziękujemy wszystkim parafianom za przygotowanie naszej uroczystości, a gościom za wspólną modlitwę. – „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy”!

15 stycznia 2017r. spotkaliśmy się na polskiej sali im. Kończaka, aby wspólnie przełamać się opłatkiem i złożyć sobie noworoczne życzenia miłości, pokoju i nadziei, że Bóg jest pośród nas i nam błogosławi! Przy świątecznie zastawionym stole śpiewaliśmy kolędy po raz kolejny uświadamiając sobie, że Bóg stał się jednym z nas! Dziękujemy wszystkim parafianom za przygotowanie naszego świątecznego i rodzinnego spotkania!

List apostolski papieża Franciszka

Świąteczne, Bożonarodzeniowe i nie tylko ;) dekoracje naszych Parafian 2016-2017

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 2016 okoliczna Polonia zgromadziła się w kaplicy La Saule (Montceau les Mines) na wspólnej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie o 17h, kóra była połączona ze śpiewem Godzinek ku czci Niepokalanej. Po nabożeństwie uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św., dziękując Jezusowi za Taką Matkę, „która wszystko rozumie“ i zawsze prowadzi nas do swego Syna, często „ciągnąc nas za rękę“ do Niego.

To nasz coroczny obiad parafialny, który miał miejsce na polskiej sali im. Kończaka, w Les Gautherets (St Vallier). Ubogacił go zespół muzyczny grupy "Polonia", który zaprezentował znane i lubiane utwory muzyczne, przy których nasi goście świetnie się bawili; nie znając granicy wieku; w tańcu ciesząc się życiem. Dziękujemy wszystkim za udział w naszym obiedzie; dziękujemy grupie z "Polonii" za świetny program, który uświetnił nasz obiad; całej ekipie, która przygotowała nasze wspaniałe popołudnie!

W naszym okręgu działa zespół muzyczno-taneczny "Polonia". Z okazji 30 lat działalności została odprawiona uroczysta Msza św. dziękczynna, 23 października 2016 r., o 10h30, z udzialem zaproszonych gości z Polski - z Wieliczki "Mietniowiacy". Po południu, o 15h30 natomiast odbyła się uroczysta gala polskiego folkloru. Piękne to były chwile, i niezapomniane!

Uroczystości „Trzeciomajowe” w naszej polskiej parafii 2016. - Od samego początku, od osiedlenia się polskich emigrantów na francuskiej ziemi, polskie parafie pielęgnowały cześć wyrażaną Najświętszej Maryi Pannie, Królowej naszego Narodu, Pani Jasnogórskiej. Jej czciciele byli bowiem przekonani, że Ona „wszystko rozumie”; że jest z nimi i doskonale prowadzi do Jej Syna. Ta głęboka miłość oparta na wierze i ufności w Jej Macierzyńską opiekę wyrażała się w celebrowaniu uroczystości „Trzeciomajowych”. – „Bóg-honor-Ojczyzna”, to niejako duchowy sztandar każdego, polskiego emigranta. Jak to ktoś niegdyś powiedział: „nie ma prawdziwego Polaka na obczyźnie bez wiary w Boga i ufności w macierzyńską opiekę Maryi”. – „Nie ma autentycznej tożsamości Polaka, jeżeli zabraknie w jego życiu, gdziekolwiek by nie przebywał, owego, duchowego sztandaru. Ten sztandar opiera się również na honorze i umiłowaniu Macierzy-Ojczyzny-Polski”. W naszej wspólnocie, polskiej parafii Montceau les Mines, Saint Vallier i Sanvignes les Mines oddaliśmy cześć Panu Bogu przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polskiego Narodu w niedzielę 8 maja 2016 roku. Uroczysta Msza św. rozpoczęła się o godzinie 15h30 w kościele Les Gautherets (Saint Vallier) pieśnią Gaude Mater Polonia (Réjouis toi, Mère Pologne). Eucharystii przewodniczył ks. Jan Ciągło, Prowincjał Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej we Francji i Hiszpanii, który przybył do naszej wspólnoty z Aulnay sous Bois razem z ks. profesorem, Pawłem Bortkiewiczem, Chrystusowcem, specjalizującym się w teologii moralnej. Ks. Paweł wygłosił do nas okolicznościowe kazanie, podkreślając w nim autentyczną tożsamość Polaka na emigracji, która od samego początku opiera się na umiłowaniu Chrystusa i Maryi; na prawdzie „skąd i dlaczego nasz Polski Naród”. To z Ewangelii, z Chrztu Polski, z wiary, Polacy czerpali siły do pokonywania trudności, które oznaczyły oś naszej wspólnej historii. Tożsamość autentyczna, to odpowiedź na pytanie o prawdę „kim, dlaczego i po co jestem; kim jesteśmy”. Bycie autentycznym synem tego Narodu, to wyryta w sercu wdzięczność i ufność Maryi, która wie najlepiej, czego nam potrzeba. Ona uczy nas, jak żyć i kim być. Dziękujemy ks. Profesorowi, ks. Prowincjałowi, polskim Siostrom Sercankom z Paray le Monial, grupie polskiego folkloru „Mazovia”, przyjaciołom byłego chóru „Tradycje”, wszystkim Parafianom i gościom, także przybyłym z sąsiedniej polskiej parafii z Le Creusot, za wspólną modlitwę i przygotowanie naszych uroczystości. Po Mszy św. Rada Parafialna zaprosiła wszystkich na polską salę w Les Gautherets , im. Kończaka, na polski placek i wino honorowe. „Bóg-honor-Ojczyzna”.

Polonia ze wspólnoty parafii polskiej Saint Vallier, Sanvignes les Mines i Montceau les Mines zgromadziła się na wspólnej modlitwie 16 i 17 kwietnia br., w kaplicach Les Gautherets i La Saule; wszyscy, których serca "biją po polsku", na nasze obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. Podczas Eucharystii dziękowaliśmy Opatrzności Bożej za ponad tysiącletnią opiekę nad naszym Narodem i prosiliśmy o dalsze łaski wzrostu naszej wiary w duchu: "Bóg-Honor-Ojczyzna". Uroczyste Msze św. z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych, rytem zanurzenia w wodzie - symbolu i znaku wszczepienia w Kościół Chrystusa stały się dla nas okazją wyrażenia wdzięczności Panu Bogu i Jasnogórskiej Pani Naszego Narodu, Maryi za dar wiary, za naszych rodziców, kapłanów, siostry zakonne; tych wszystkich, którzy byli dla nas świadkami wiary. Le professeur Paweł Bortkiewicz SChr, spécialiste des relations entre Église et État en Pologne explique : « Cet événement est le plus important de notre Histoire : c’est le point de départ de notre identité, à la fois politique et religieuse ».

Dzięki ludziom dobrej woli przygotowano kolejny obiad parafialny 10 kwietnia 2016 na polskiej sali, im. Kończaka, aby wspomóc dzieło utrzymania naszych kaplic. Dochód z obiadu został na ten cel przeznaczony.

Msza św. w Diecezjalny Dzień Migrantów i Uchodźców 6 marca 2016 (Journée Diocésaine des Migrants) w naszej diecezji Autun. W niedzielę 6 marca o godzinie 10h odbyła się uroczysta Msza św. w kościele Notre Dame w Montceau les Mines pod przewodnictwem ks. bp Benoit RIVIERE. Wśród koncelebry modlitwą otaczał wspólnotę polonijną także kapłan zajmujący się migrantami w naszej diecezji, duszpasterz polonijny ze Zgromadzenia Księży Chrystusowców, ks. Tomasz Tobys SChr. Ks. Tomasz posługuje w okolicy wiernym pochodzenia polskiego, na terenie dekanatu Montceau les Mines (www.montceau.parafia.info.pl). Dzięki obecności naszych parafian śpiewaliśmy polskie pieśni, w tym “Barkę”. Czytanie liturgiczne przeczytał pan Zygmunt Hyży. Ks. Biskup w homilii, nawiązując do znaczenia Wielkiego Postu, podkreślił potrzebę niesienia krzyża swego życia w „bracie i siostrze”, którego spotykamy i będziemy spotykać na naszych drogach życia; wszystkich „odrzuconych i opuszczonych”, szukających lepszego życia i pokoju… Pomóc nieść ich życiowy krzyż, to upodabniać się do Chrystusa. Oby wiara każdego ucznia Jezusa była także wyrazem miłości do Boga w drugim człowieku; niesieniem „radości w Miłości” … - Bóg-honor-Ojczyzna!

„Opłatek parafialny w Saint Vallier 2016“ Jak co roku, polska parafia Saint-Vallier, Sanvignes les Mines i Montceau les Mines zebrała się na polskiej sali im. Kończaka w Les Gautherets – 10 stycznia o godzinie 15h30, aby złożyć sobie noworoczne życzenia, połamać się opłatkiem, pośpiewać nasze polskie kolędy i przy gościnnym stole wspólnie porozmawiać. Na nasze wspólne spotkanie przybyli także: ks. proboszcz francuskiej parafii St Vallier, Bernard Binon, ks. dziekan i proboszcz francuskiej parafii Montceau les Mines, Yves Garruchet, oraz ks. dziekan PMK i proboszcz polskiej parafii z La Ricamarie-Roch-Moliere, Zdzisław Początek SChr. Ks. Zdzisław przyjechał z parafianami, delegacją swojej parafii, pokonując prawie 200 km. Nie zabrakło też parafian z sąsiedniej polskiej parafii Le Creusot. Na początku, po powitaniu przez miejscowego proboszcza ks. Tomasza Tobys SChr wszystkich zebranych gości, odczytano Słowo Boże w dwóch językach, o narodzeniu Jezusa Chrystusa, a wyznaczeni kapłani przeczytali fragment dokumentu papieża Franciszka o Bożym Miłosierdziu w języku polskim i francuskim. Ks. Tomasz złożył wszystkim życzenia na ten Rok Jubileuszowy, Bożego Miłosierdzia. Potem po odśpiewaniu kolędy połamaliśmy się opłatkiem. Nasi parafianie pięknie przygotowali salę i stoły, na których nie brakowało różnych specjałów, w tym polskiego placka. Po kilku godzinach wróciliśmy do naszych domów w poczuciu pogłębionej wspólnoty polskich tradycji i Bożego Ducha.

Wspólnota Polska razem z parafianami parafii francuskiej spotkała się razem w uroczystość Bożego Ciała, w niedzielę, 7 czerwca 2015, aby wielbić Pana za Jego Cuda. Uroczysta Msza św. odbyła się w kaplicy Le Bois du Verne (Montceau les Mines) o godz. 9h15. W homilii pochylaliśmy się nad Słowem Boga, rozważając Jego Obecność „zawsze i wszędzie“ w cudzie Miłości Ukrzyżowanej i Zmartwychwstałej. Chrystus Pan daje nam się bezwarunkowo w Miłości, której my często nie przyjmujemy, bo wolimy stawiać siebie i swoje sprawy nad Jego Obecność. Kiedy mówimy, że nie mamy czasu dla Niego, to tak, jakbyśmy mówili: „nie mam serca dla Ciebie...“. „Jesteśmy, ale nas nie ma, bo szukamy własnej chwały...“. Kiedy otwieramy się na Jego Miłość, zaczynamy „być“, aby On był na pierwszym miejscu w naszym życiu. – Jezu, Panie bądź z nami grzesznikami! Daj nam łaskę „bycia u Ciebie, z Tobą i dla Ciebie“.

W naszej parafii, jak co roku wierni mieli okazję podczas uroczystej Mszy św., przyjąć Sakrament Namaszczenia Chorych. Nabożeństwem majowym o 17h, rozpoczęliśmy modlitwę do Maryi, pośredniczki wszelkich łask. Pół godziny później po homilii wygłoszonej przez ks. Tomasza Tobys SChr, około trzydziestu chorych przyjęło Sakrament Namaszczenia. – Maryjo, pośredniczko nasza u Syna, módl się za chorymi na duszy i ciele.

Coroczne obchody ku czci NMP Królowej Polski i Polonii w naszej parafii odbyły się w niedzielę 3 maja 2015 roku, o 15h30 w kościele Les Gautherets. Mszy św. przewodniczył ks. bp. Benoit RIVIERE, Pasterz naszej diecezji Autun-Chalon-Macon. Wygłosił do nas Słowo Boże nawiązując do Ewangelii "Oto Matka twoja - oto syn Twój". W uroczystej Eucharystii uczestniczyli także: ks. prob. Tadeusz, kapłan z Polski, ks. prob. Roman z parafii polskiej Le Creusot i lokalny duszpasterz ks. Tomasz. Licznie zgromadzeni wierni z okolic, także polskie Siostry zakonne ze Zgromadzenia Służebnic Serca Jezusowego - Sercanki z Paray le Monial, i wierni nie tylko polskiego pochodzenia ubogacili się obecnością Syna i Matki wspólnie się modląc o silną wiarę, nadzieję i miłość dla siebie, swoich rodzin i całego Narodu. Po Mszy św. zaproszeni przez Radę Parafialną spędziliśmy wspólnie czas na polskiej sali im. Kończaka w Les Gautherets, aby razem z ks. Biskupem cieszyć się wspólnotą ludzi wiary. Po spotkaniu na sali, ks. Tomasz zaprosił ks. biskupa, kapłanów i reprezentantów polskiej parafii do siebie, na plebanię, na kolację. - Dziękujemy parafianom i ludziom dobrej woli, także polskiemu chórowi Tradycje za pomoc w organizacji naszej uroczystości. - Bóg-Honor-Ojczyzna.

W tym roku spotkaliśmy się w drugą niedzielę po Wielkanocy 12 kwietnia, aby wspólnie spędzić czas w atmosferze radości i tańca :) Animację muzyczną zapewnił nam pan Jean-François Labune.

Messes

  Messes
plan Mszy św.

Módl się i pracuj!

W naszej parafii Saint – Vallier, w sobotę 14 marca br., o 17h, w kościele Les Gautherets wierni mieli okazję doświadczyć Słowa Bożego w wygłoszonej przez Siostrę Chantale-Marie konferencji ascetycznej, która osadzona była na kanwie Męki Pańskiej. O 17h45 przywitaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i w adoracji Jego Obecności modliliśmy się rozważając sceny cierpiącego Jezusa i Jego Matki. Uroczystą Mszą św. uczciliśmy Jego Najświętszą Ofiarę i w atmosferze modlitwy powróciliśmy do naszych domów poruszeni Jego Miłością Miłosierną. Na drugi dzień, w niedzielę 15 marca, nasi Goście uczestniczyli w Eucharystii, w kaplicy La Saule (Montceau les Mines) o 11h. Również i tutaj, Siostra Chantale-Marie wygłosiła Słowo Boże w ramach niedzielnego kazania, które oparte na czytaniach liturgicznych pogłębiło w nas świadomość powrotu do Pana Boga przez uznanie grzechu w naszym życiu i ciągłego nawracania serca do Miłości, którą jest Bóg! Siostrom Chantale-Marie i Marie-Anne, które specjalizują się w głoszeniu rekolekcji według metody św. Ignacego Loyoli dziękujemy za poprowadzenie tego szczególnego dla nas czasu na drodze wielkopostnych ćwiczeń duchowych, i życzymy wielu Bożych łask w prowadzeniu człowieka do Boga.

Uroczysta Msza św. w kościele Notre Dame w Montceau les Mines. Msza św. w Diecezjalny Dzień Migrantów i Uchodźców 8 marca 2015 (Journée Diocésaine des Migrants) W naszej diecezji Autun, w niedzielę 8 marca o godzinie 11h45 odbyła się uroczysta Msza św. w kościele Notre Dame w Montceau les Mines pod przewodnictwem le vicaire général, Père André Guimet. Wśród koncelebry modlili sie także kapłani zajmujący się migrantami w naszej diecezji, także duszpasterz polonijny ze Zgromadzenia Księży Chrystusowców, ks. Tomasz Tobys SChr. Ks. Tomasz posługuje w okolicy wiernym pochodzenie polskiego, na terenie dekanatu Montceau les Mines (www.montceau.parafia.info.pl). Dzięki obecności naszych parafian śpiewaliśmy polskie pieśni, w tym “Barkę”. Czytanie liturgiczne przeczytał w języku polskim pan Zygmunt Hyży, a część Modlitwy Powszechnej pani Ania Faszczenko. Nasi parafianie nieśli również dary na Ofiarowanie. - Bóg-honor-Ojczyzna!

31 sierpnia odbył się nasz obiad parafialny w Les Gautherets (St Vallier). Przybyło około 80 osób, aby wspólnie pogawędzić i zjeść dobry obiad. Nie zabrakło też akcentów muzycznych, w wykonaniu pana Kruka. Gościem honorowym była Siostra Aurelia, józefitka, pracująca dzielnie w Polskiej Misji Katolickiej w La Ferté sous Jouarre, pod Pryżem. Siostra Aurelia pochodzi z naszej polskiej parafii, z "La Saule", Montceau les Mines. Będąc w swoich rodzinnych stronach swoim optymizmem i wiarą ubogaciła także nasze świętowanie biorąc udział w liturgii i przy wspólnym stole. Na naszym obiedzie byli także obecni parafianie z sąsiedniej polskiej parafii z Le Creusot i okolic, za co im również dziękujemy! Po kilku godzinach wspólnie spędzonych, w radosnej atmosferze rozeszliśmy się do naszych domów. Dziękujemy wszystkim osobom, które bezinteresownie pomagały przy przygotowywaniu naszej parafialnej uroczystości. Bóg - Honor - Ojczyzna!

.. TEGO SAMEGO ZDJĘCIA - "ZDJĘCIE NIEWIDOCZNE PO PRZESŁANIU" DO SERWISU PSI :(

Nasza polska parafia modliła się do NMP Królowej naszego narodu i za Jej pośrednictwem do Boga 4 maja 2014r.; dziękując za Jej opieką nad nami i prosząc o dalsze wstawiennictwo u tronu Jej Syna. Na uroczystość, do kościoła Les Gautherets na godzine 15h30 przybył ks. dziekan Zdzisław Początek SChr z La Ricamarie wraz z delegacją parafian; oraz Siostry Sercanki z Paray le Monial. Nie zabrakło również parafian z polskiej parafii z Le Creusot. Ks. dziekan przewodniczył uroczystej Eucharystii i wygłosił okolicznościowe kazanie do zgromadzonej licznie Polonii. Polski chór Tradycje upiększył muzycznie i wokalnie tę wspólną modlitwę. Po Mszy św. członkowie Polskiej Rady Parafialnej zaprosili nas na poczęstunek, który odbył się na polskiej sali w Les Gautherets im. Kończaka. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizować tę uroczystość i za udział w niej; bo przecież "jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy!". BÓG-HONOR-OJCZYZNA

Fotografia pamiątkowa po Eucharystii w La Saule - Montceau les Mines

Kościół Les Gautherets | 27.04.2014r. | 15h30 | chór polski Tradycje i Mazowia

Wielka Sobota w kaplicy La Saule (Montceau les Mines). Błogosławieństwo dzieci i pokarmów o godz. 10h.

Wspaniały koncert naszego polskiego chóru Tradycje. Repertuar: pieśni wielkopostne i wielkanocne. Miejsce: kościół Notre Dame w Montceau les Mines. Data: 6 kwiecień 2014r.

JEZUS CZEKA NA CIEBIE!

! Uwaga na oszustów, którzy mogą także podszywać się pod moją osobę, jako księdza. Nasi parafianie już mieli takie dziwne telefony z prośbą o przesłanie pieniędzy do fikcyjnej osoby z rodziny, czy znajomych, a nawet księdza. Nigdy nie wierzcie takim osobom! To są złodzije - oszuści. Najlepiej takie sprawy zgłaszać na Policji.

Msze święte i celebracje Wielkiego Postu w 2014r.

19 stycznia 2014r. również Parafia Polska włączyła się w "międzynarodową" Eucharystię w kościele Notre Dame w Montceau les Mines.

Na nasz Parafialny "Opłatek" przybyli Parafianie z czterech kolonii Les Baudras, La Saule, Le Bois du Verne, Les Gautherets oraz ich goście. Nie zabrakło również ks. prob. Romana Szarzyńskiego SChr z polskiej parafii Le Creusot, ks. Jean-Robert Courtot, wikariusza biskupiego diecezji Autun, ks. dziekana Yves Garruchet. Modlitwą i życzeniami ks. prob. Tomasz Tobys SChr przywitał zgromadzonych. Przy kolędowaniu złożyliśmy sobie życzenia i w braterskiej atmosferze śpiewaliśmy polskie kolędy zajadając się plackiem :)

.. na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2014.

Pierwszy dzień roku 2014 w La Saule

Gościliśmy w naszym dekanacie relikwie św. Teresy z Lisieux od 28.09 do 1.10.2013r. W programie parafii francuskiej St Jean także nasza Parafia Polska miała swój duchowy udział. We wtorek 1 października o 10h w kościele Rozlay wraz z naszym polskim chórem Tradycje dziękowaliśmy Panu Bogu za święte życie Terski. Wzruszeni modlitwą chcemy ją naśladować w prostocie, radości, zaufaniu i miłości do Jezusa i każdego człowieka!

To było wydarzenie na skalę roku! Nasz Chór polski Tradycje i teneczna grupa Mazovia, w kooperacji z zespołem Odra, zaprosili do nas polski zespół wokalno-taneczny Lasowiacy. 8 czerwva 2013 wszyscy razem wystąpili dla licznie zgromadzonej publiczności! Polonia i zaproszeni Goście mieli okazję nasycić się bogactwem polskiej kultury narodowej w wydaniu Lasowiaków, Tradycje, Mazovia i Odra! Dziękujemy także naszym Gościom z Ojczyzny-Polski - Lasowiakom za ubogacenie nas Polską! - Jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami! W niedzielę, 9 czerwca 2013 nasi Goście z Polski wraz z Parafianami uczestniczyli w uroczystej Mszy św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa! - BÓG-HONOR-OJCZYZNA!

Zaufaj Panu!

Nie lękaj się!

Uwolniony?

Czy pokładasz w czymś nadzieję, masz coś na szczęście?

Rodzina Parafialna Polskiej Parafii zgromadziła się na corocznym Opłatku Parafialnym, na polskiej sali les Gautherets 20 stycznia 2013r. Po wstępnej modlitwie ks. prob. Tomasz Tobys SChr przywitał zgromadzonych Gości, w tym vicaire episcopal pere Jean-Robert Courtot, pere Yves Garruchet, i ks. prob. Romana Szarzyńskiego z polskiej parafii z Le Creusot. Potem odczytano Ewangelię o Narodzeniu Pana Jezusa i podzieliliśmy się opłatkiem. Śpiewaliśmy wspólnie kolędy, i w atmosferze parafialnej rodziny przy stołach delektowaliśmy się przygotowanymi przez Parafian, kanapkami, ciastem i kawą. Przy tej okazji dziękujemy organizatorom!

Opis

2 września odbył się nasz obiad parafialny w Les Gautherets (St Vallier). Przybyło prawie 80 osób, aby wspólnie pogawędzić i zjeść dobry obiad. Nie zabrakło też akcentów muzycznych, w wykonaniu pana Kruka. Gościem honorowym był père Jean-Robert Courtot, wikariusz biskupi naszej diecezji Autun, oraz ks. Roman Szarzyński, Chrystusowiec, nowy proboszcz parafii polskiej w Le Creusot. Po kilku godzinach wspólnie spędzonych, w radosnej atmosferze rozeszliśmy się do naszych domów. Dziękujemy wszystkim osobom, które bezinteresownie pomagały przy przygotowywaniu naszej parafialnej uroczystości.

Jesteśmy bezbronni na własne życzenie ...

>> kiknij

zobacz (kliknij)

Karnawał 2012

Czy wiesz, że duża część przemysłu na świecie opiera się na aspartamie, który zabija powoli? Aspartam zabija!! ******************* Ze wszystkich dostępnych na rynku, Aspartam jest najbardziej niebezpieczną substancją dodawaną do żywności. Aspartam jest nazwą techniczną nazw handlowych: NutraSweet, Equal, Spoonful, and Equal-Measure. Na produktach spożywczych oznaczany jest kodem E951. ASPARTAM (E951) MOŻNA ZNALEŹĆ W: błyskawicznych daniach śniadaniowych miętowych odświeżaczach oddechu płatkach gumie do żucia bez cukru rozpuszczalnym kakao napojach kawowych mrożonych deserach galaretkach napojach owocowych środkach przeczyszczających multiwitaminach napojach mlecznych lekach drinkach słodzikach napojach z herbatą rozpuszczalnej kawie i herbacie polewach jogurcie Jak znasz jakiś produkt z zawartością aspartamu, to wpisz go na listę na forum: http://www.stopcodex.pl/forum/viewtopic.php?f=11&t=69&sid=f585d4565c75c76fa93598224ef899e0 lub prześlij informację na biuletyn@stopcodex.pl Odśwież sobie wiadomości… Czym jest aspartam i jak groźny jest dla naszego organizmu - zobacz artykuł: Nutrasweet lub Aspartam

... na nowy rok :)

Parafia to rodzina

Wierni Kościoła Rzymskokatolickiego zobowiązani są do uczestnictwa we Mszy św. we wszystkie niedziele w ciągu roku i w następujące święta obowiązkowe ...

własne >> http://pisze-wiersze.pl/index.php?target=show&co=wiersz&id=117685

Ks. Generał, Tomasz Sielicki SChr z Ks. Prowincjałem, Janem Ciągło SChr i ks. Jean Robert Courtot, vicaire episcopal razem z Parafianami i okoliczną Polonią Przełożony Generalny naszego Zgromadzenia: Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej (> www.chrystusowcy.pl) , ks. Tomasz Sielicki SChr w ramach kanonicznej wizytacji razem z ks. Prowincjałem, Janem Ciągło SChr, odwiedził w miniony wtorek, 29 listopada 2011, nasz Polski Ośrodek Duszpasterski z siedzibą w Saint Vallier (Les Gautherets). Wizytacja kanoniczna, to nic innego jak urzędowe i braterskie spotkanie z miejscowym duszpasterzem i jego Parafianami. Taka wizytacja pomaga ks. Generałowi zobaczyć 'realia' życia wspólnoty parafialnej. Około 10h - Ks. Generał rozpoczął rozmowę z ks. Tomaszem Tobys SChr. Po 'słówku' zasiedliśmy do stołu, posilając swoje ciała i więzi braterskie, razem z ks. Prowincjałem. Po południu, Rada Parafialna wraz z reprezentacją całej Parafii miała okazję poznać ks. Generała i z Nim porozmawiać. Ks. Tomasz Sielicki przedstawił cel swej wizyty i opowiedział w skrócie o życiu naszego Zgromadzenia, które posługuje Polonii na całym swiecie. Ks. Prowincjał, Jan Ciągło, również podziękował Parafianom za opiekę i życzliwość dla ks. Tobysa, miejscowego proboszcza. Przy kawie i dobrym placku spędziliśmy wspólnie czas do 15h30. Na plebanii ks. Tomasza Tobys ks. Generał spotkał się z père Jean Robert Courtot, Vicaire épiscopal et Curé des Paroisses St Jean et St Matthieu en pays montcellien, Délégué de l'Evêque pour les JMJ. Była to okazja do wymiany myśli i propozycji dotyczących przyszłości Kościoła lokalnego i powszechnego, oraz poznanie pracy duszpasterskiej ks. Courtot i naszego Zgromadzenia. Na Eucharystii spotkaliśmy się w kościele de Gautherets, o 17h30. Ks. Generał wygłosił do okolicznej Polonii Słowo Boże, nt. głębokiego sensu Adwentu, jako przechodzenia z ciemności do Światła. To Słowo zapadło nam w sercach. Polski chór Tradycje upiększył naszą wspólną modlitwę. Dziękujemy ks. Generałowi, ks. Prowincjałowi oraz ks. Courtot za modlitwę, dobre Słowo i braterskie spotkanie, i zapewniamy o naszej modlitwie, w posłudze generalskiej i 'prowincjalnej'. Bo "między nami, nie ma dali".

Polecamy ten artykuł. Po co się jeszcze zamartwiać? >> Z pism sługi Bożego ks. Dolindo Ruotolo

do końca roku 2011

Plan ramowy Mszy św. od 23 lipca do 4 września 2011

>>>>>> http://www.mariequidefaitlesnoeuds.com/index.php

W niedzielę, 1 maja, w dzień beatyfikacji Ojca św. Jana Pawła II, okoliczna Polonia zebrała się w kościele des Gautherets, o 16h, aby wspólnie wyrazić Matce Najświętszej, Królowej Polski i Polonii wdzięczność za długo oczekiwany Dar Beatyfikacji Jana Pawła II. Jak co roku, z okazji uroczystości Królowej Polski i kolejnej rocznicy ustanowienia Konstytucji Trzeciomajowej z 1791 roku, Kościół w Les Gautherets zapełnił się licznie wiernymi i przybyłymi gośćmi, także francuskiego pochodzenia. Chór polski Tradycje pięknie śpiewał i wprowadził nas w nastrój modlitewnego uniesienia. Mszy św. przewodniczył ks. prob. Zdzisław Początek, Chrystusowiec, z polskiej parafii z Le Creusot, wraz ze swoimi parafianami. W kazaniu okolicznościowym podkreślał niezwykłość osobowości tego Wielkiego Polaka jako kapłana, biskupa i papieża. Przytoczył nam kilka świedectw ludzi, dla których bł. Jan Paweł II był kimś, kto zmienił ich życie. Bł. Papież - człowiek z Boga i dla ludzi; człowiek prosty i święty, tytan wiary i radości, którą czerpał z codziennego kontaktu z Panem Bogiem i Jego Matką. W procesji z darami ofiarowali się w symbolicznych darach rezprezentanci Chóru Tradyje i Mazovia, Polonia, przebrani w stroje narodowo-ludowe, Matki Różańcowe, oraz dzieci; delegaci poszczególnych wspólnot i parafii. Postać młodego Papieża cały czas nam towarzyszyła w obrazie umieszczonym przed ołtarzem. Spoglądając na nas z tego obrazu, jednocześnie usmiechnięty Błogosławiony promieniował radością Boga. Ks. prob. Tomasz Tobys SChr na końcu uroczystej Mszy św. podziękował wszystkim zgromadzonym za udział w tej wspólnej radości i udzieloną pomoc w przygotowaniu tego wydarzenia. W imieniu chóru Tradycje zaprosił wszystkich zebranych na drugą część uroczystości, do polskiej sali im. Kończaka w Les Gautherets. Tam, przy dobrych polskich wypiekach i winie przedłużaliśmy naszą ogromną i niewymowną radość i dumę, że mamy tak wspaniałego Błogosławionego! - Ojcze Święty - Janie Pawle II, Tobie powierzamy nasze parafie, rodziny, cały Naród Polski i nas samych. - Módl się za nami!

Zapraszamy wszystkich!

http://ourlady.ca/translations/French/SensDuPeche.htm

Zapraszamy!

Faites passer le message, venez nombreux.

polecamy

Nie musisz go oglądać... >> http://chomikuj.pl/prawdziwosc/Filmy/Duch+*5bDokowicz+*26+Bodasi*c5*84ski*5d >> http://chomikuj.pl/raptorek01/Audiobooki/Leszek+Dokowicz/Egzorcyzmy+Anneliese+Michel >> http://dzieckonmp.wordpress.com/2010/10/17/leszek-dokowicz-zycie-nawrocenie-zycie/ >>> http://chomikuj.pl/staszek2708/Leszek+Dokowicz (możesz znaleźć te filmy w internecie) >> http://www.youtube.com/watch?v=kDo3Ioo2EjY&feature=player_embedded# Leszek Dokowicz

1 maja 2011 >> http://ekai.pl/janpawel/x37429/ksiega-radosci-komentarze-decyzji-o-beatyfikacji-jana-pawla-ii/

Warto, abyś to zobaczył (ale nie musisz..)

Zapraszamy! - >Bez Jezusa - nie masz szans<

Polecamy codzienną modlitwę Różańcową. > http://anleda.pl/anleda/rozaniec.htm > http://www.egzorcyzmy.katolik.pl/index.php/wasze-swiadectwa-swiadectwa-66/232-moc-rozanca

5 września odbył się nasz obiad parafialny w Les Gautherets. Przybyło prawie 80 osób, aby wspólnie pogawędzić i zjeść dobry obiad. Nie zabrakło też akcentów muzycznych, w wykonaniu pana Kruka. Gościem honorowym był ojciec ks. prob. Tomasza Tobys SChr, - pan Jerzy. Na nasze spotkanie przybył też ks. prob. Zdzisław Początek SChr, z Le Creusot. Po kilku godzinach wspólnie spędzonych, w radosnej atmosferze rozeszliśmy się do naszych domów. Dziękujemy wszystkim osobom, które bezinteresownie pomagały przy przygotowywaniu naszej parafialnej uroczystości.

Krótki życiorys ś.p. ks. Jana

Siostry Regina i Weronika podjęły decyzję przejścia na zasłużoną emeryturę. Pod koniec lipca przeprowadzą się do domu w Paryżu. Życzymy Siostrom wielu łask Bożych i zdrowia.

Każdego roku okoliczna Polonia pielgrzymuje do sanktuarium Bożego Serca w Paray le Monial. Uroczystość Bożego Ciała to wyjątkowa okazja, aby oddać wspólnie cześć Bogu w Jego Sakramencie Miłości. W tym roku 6 czerwca (we Francji Boże Ciało przypada w niedzielę) zgromadziliśmy się, aby rozpocząć naszą modlitwę Różańcem św. O 10h30 rozpoczęła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. rektora PMK w Paryżu, ks. inf. Stanisława Jeż, który wygłosił okolicznościowe Słowo Boże do zgromadzonej Polonii. Kocelebrowali: ks.prob. Tadeusz Hońko, ks. prob. Zdzisław Początek SChr i ks. prob. Tomasz Tobys SChr, którzy przyjechali wraz ze swoimi parafianami. Po obiedzie o 14h30 wyruszyła tradycyjna procesja Bożego Ciała do czterech ołtarzy. Na koniec zaśpiewaliśmy Te Deum i otrzymaliśmy błogosławieństwo na cztery strony świata. W tym szczególnym dniu podwójnie się radowaliśmy, ponieważ nasz rodak, męczennik ks. Jerzy Popiełuszko został w Polsce wyniesiony na ołtarzem jako błogosławiony. Nowy błogosławiony uczy nas miłości Boga i każdego człowieka, szczególnie biednego i prześladowanego; uczy nas solidarności, pokoju i prawdy. Niech te cnoty, którymi żył bł. ks. Jerzy zjednoczą cały Naród Polski w miłości Boga i drugiego człowieka.

Dobry - bo polski !

Modlitwa i post. Metody pewne w walce ze złem.

Wywiad (wideo)

Nabożeństwa majowe codziennie ku czci Najświętszej Maryi Panny.

Kościoł Notre Dame w Montceau les Mines - 15 kwietnia 2010, godzina 19h00. Przedstawiciel ks. Biskupa - pere Dominique Oudot (wikariusz biskupa) wraz z księżmi polskimi: ks. prob. Zdzisławem Początek SChr (Le Creusot) i ks. prob. Tomaszem Tobys SChr (Montceau les Mines), oraz księżami z dekanatów przewodniczył specjalnej Mszy św. żałobnej w int. Ofiar tragedii narodowej pod Smoleńskiem. Licznie zgromadzona Polonia z naszego okręgu razem ze wspólnotą parafii francuskich modliła się wspólnie za Ofiary, ich rodziny i cały Naród Polski. Dziękujemy wszystkim za udział w tej Mszy św., za liczne wyrazy współczucia i przygotowanie tego wydarzenia. Maryjo, Królowo Polski i Polonii - módl się za nami!

Grupa teneczna - Mazur - zaprosiła okoliczną Polonię i Francuzów oraz polskich księży z naszego okręgu: ks. prob. Zdzisława Początek SChr, miejscowego duszpasterza, który pobłogosławił świąteczny obiad i złożył życzenia wszystkim gościom, i ks. prob. Tomasz Tobys z Montceau les Mines. Zapraszamy do galerii.

Des files de pénitents, des heures interminables de confessions, voilà ce que fut l'essentiel du ministère de Padre Pio. La confession fut une dimension privilégiée de sa mission de corédempteur.

Posłuchaj i przeczytaj.

Zapraszamy do lektury.

Convertissez-vous et croyez à l’Evangile. - Approfondir ensemble ce qui est le cœur du message du Christ.

Zapraszamy do galerii.

Jak to było za naszych dziadów?

Zapraszamy do kroniki fotograficznej.

Zapraszamy do galerii.

Wspólnota z Les Baudras, w niedzielę (17 stycznia) zgromadziła się, aby w nowym roku przełamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. Gościem honorowym był wiece-rektor PMK w Paryżu, ks. prałat dr Krystian Gawron oraz ks. Jean-Robert Courtot, miejscowy dziekan i proboszcz parfaii francuskiej. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie naszego iście rodzinnego spotkania opłatkowego.

Ks. biskup - Benoit RIVIERE spotkał się w środę (25.11) z dziećmi KT2, rodzicami i ich katechetami. Wspólna modlitwa i pogadanka nt. listu ks. biskupa o wierze, prawdzie i drodze, którą jest Chrystus Pan. Dzieci zadawały liczne pytania księdzu biskupowi.

W PMK - Montceau les Mines obchodziliśmy także święto narodowe - 11 listopada wspominając dzieje naszego narodu i dziękując Panu Bogu za Jego dotychczasową opiekę. Miejscowy duszpasterz - ks. Tomasz Tobys SChr, zaprosił na ten dzień także okolicznych przedstawicieli lokalnych wspólnot polonijnych z Le Creusot i z St Vallier (Les Gautherets) na wspólną modlitwę i obrady miejscowej - Polskiej Rady Parafialnej. Gośćmi honorowymi byli: ks. prob. Zdzisław Początek SChr (Le Creusot) i jego mama, która obecnie przebywa u swego syna kapłana,- pani Barbara Początek. Nasze obchody rozpoczęliśmy o 14h30 otwarciem Polskiej Rady Parafialnej, która tym razem odbyła się na salce w Sanvignes les Mines, w Les Baudras. Zaproszony duszpasterz polonijny - ks. Zdzisław wygłosił nam na początku "słowo do Polonii", w którym uwrażliwił nas na znaczenie dzisiejszego święta, oraz przypomniał najważniejsze wartości naszych 'ojców i dziadów' w obronie słynnego "Bóg-honor-Ojczyzna". Trzeba w imię miłości do Ojczyzny i pamięci naszych rodziców dalej pielęgnować uniweralne wartości religijne i patriotyczne. Jesteśmy tu, na emigracji,- duchowymi synami naszego Narodu i powinniśmy ciągle dbać o jedność, szacunek i miłość w naszym otoczeniu. Budować, a nie burzyć. Łączyć, a nie dzielić. Wymóg solidarności i przynależności narodowej wymaga od nas, Polaków i polonii, na emigracji ducha braterstwa i szukania tego, co nas bardziej łączy, niż dzieli. Bo naszą siłą jest Bóg i wartości naszej ojcowizny; pierwszej Ojczyzny; Ojczyzny naszych rodziców i dziadków. Podniesieni na duchu słowem ks. Zdzisława, przeszliśmy do kolejnych punktów programu naszej Rady omawiając bierzące sprawy naszych wspólnot. Po Radzie spotkaliśmy się na Eucharystii o 17h00, aby modlić się przez wstawiennictwo Matki naszego Narodu - Maryi i św. Marcina o jedność i miłość w naszej Ojczyźnie Polsce i na emigracji; o Jej macierzyńską opiekę i wytrwałość w dochowaniu wierności Jej Synowi. Dziękujemy wszystkim radnym i gościom za wspólne spotkanie i modlitwę. - "Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy!".

PMK w Montceau les Mines stara się każdego roku pamietać o spuściźnie duchowej, jaką pozostawili nam nasi przodkowie.

W tym roku chór Tradycje obchodzi swoją 10-tą rocznicę. Z tej okazji dzieli się z nami swoją twórczością. Mogliśmy uczestniczyć w jednej z uroczystości, która miała miejsce w St Vallier, na sali widowiskowej. 8 listopada, o 16h00 rozpoczął się spektakl muzyczno-taneczny przy udziale licznie zgromadzonych gości. Blisko dwu godzinny występ o charakterze patriotyczno-religijnym wszystkich odbiorów wprowadził w nastrój zadumy i jednocześnie nadziei na jutro, że 'jeszcze Polska nie znignęła, póki my żyjemy!'.

Ks. Biskup razem ze wspólnotą polonijną i francuską przewodniczył uroczystej Mszy św. w kościele Les Baudras, 18 listopada 2009r. Razem z wikariuszem generalnym ks. Georges Auduc, dziekanem ks. Jean-Robert Courtot, ks. Yves Garruchet i ks. Zdzisławem Początek SChr,- modliliśmy się wspólnie za całą wspólnotę i chór "Tradycje", który upiększył naszą uroczystość. Po Eucharystii spotkaliśmy się na salce, obok kościoła, aby przedłużyć naszą radość przy "vin d'honneur". Dziękujemy wszystkim Gościom i Parafianom za udział i pomoc w przygotowaniu naszej uroczystości.

11 listopada 1918 r. uznawany jest – symbolicznie – za pierwszy dzień niepodległej Rzeczypospolitej, proces odzyskiwania wolności i wytyczania granic odrodzonego państwa był bowiem bardzo długi. Już w 1919 r. dzień ten zaczęto obchodzić jako Święto Niepodległości. Oficjalnym świętem państwowym stał się jednak dopiero w 1937 r. Do tego czasu był głównie świętem wojska.

Uwaga na szerzące się neopogaństwo...

Maryja zawsze pomaga. Co konkretni Święci powiedzieli o różańcu...

Paray le Monial

Boguslawa CAMUS-JANICKA..

Zgodnie z tradycją nasza parafia razem z ludźmi dobrej woli przygotowała obchody uroczystości Trzeciomajowej. W niedzielę (3.05.2009) o godzinie 15.00 rozpoczęliśmy uroczystą, wigilijną Mszą św. ku czci NMP Królowej Polski i Polonii nasze świętowanie. Kościół Notre Dame w Montceau les Mines wypełnił się licznie przybyłymi parafianami i Gośćmi z naszego okręgu. Mszy św. przewodniczył ks. prob. Zdzisław Początek SChr (Le Creusot) i podzielił się z nami Słowem Bożym, podkreślając znaczenie Maryi w historii naszego Narodu i naszych ojców, oraz przypominając znaczenie konstytucji 3 Maja. Kocelebrowali: ks. prob. Jan Socha CM (Les Gautherets), père Jean-Robert Courtot, miejscowy, francuski proboszcz (Montceau les Mines), père Imbert Noaile, proboszcz parafii francuskiej w Blanzy i ks. prob. Tomasz Tobys SChr, gospodarz uroczystości. Po Eucharystii udaliśmy się na salkę, aby pokrzepić także nasze ciała dobrym plackiem i chlebem ze smalcem (przysmak tutejszej Polonii). Przy "le vin d'honneur" rodzinnie spędziliśmy czas, aż do wieczora. Dziękujemy chórowi "Tradycje" za uświetnienie naszej uroczystości i wszystkim ludziom, którzy przygotowali tegoroczne obchody.

Zapraszamy na wspólną modlitwę uwielbienia naszego Pana w Sakramencie Jego Miłości

Słowa do Polaków

Słowa do Polaków

Słowo Życia na marzec 20091

Świadectwo pewnej osoby

W tym roku okręgowy chór "Tradycje" obchodzi swoje 10-lecie służby Bogu i ludziom. Z tej okazji, w niedzielę (22.03), o 16h00 odbył się koncert pieśni religijnych w kościele parafialnym St Vallier. Zawsze nam życzliwy père Dominique OUDOT, miejscowy proboszcz, przywitał przybyłych Gości. Wyraził też uznanie dla działalności Chóru. Kościół wypełnił się licznie parafianami i Gośćmi. Mieliśmy możliwość usłyszenia pieśni z różnych okresów liturgicznych. Dziękujemy Chórowi za ich trud w krzewieniu wiary naszych Ojców i kultury naszego Narodu.

Rys historyczny

Coroczna uroczystość religijno-patriotyczna z udziałem Polonii parafii Le Creusot, Les Gautherets, Montceau les Mines - Les Baudras oraz Gości odbyła się w niedzielę, o godz. 15h30. Chór "Tradycje" wzbogaca naszą wspólną modlitwę. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. prob. Zdzisław Początek SChr (parafia polska Le Creusot). Koncelebrowali: ks. prob. Jan Socha CM (parafia polska Les Gautherets) i ks. prob. Tomasz Tobys Schr, miejscowy duszpasterz polonijny i gospododarz. Dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli mogliśmy wspólnie przygotować tę uroczystość w kościele Notre Dame (Montceau les Mines) i na salce. Parafianie i Goście spotkali się po Mszy św. na dzieleniu się pieśniami religijnymi i patriotycznymi.

Powrót

Menu dodatkowe

  • ółążść‡

Dzisiaj jest

sobota,
02 lipca 2022

(183. dzień roku)

100 lat ur. św. JP II

Święta

Sobota, XIII Tydzień zwykły
Rok C, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob.

Zegar